hack_dos_2
hack_dos_2
hack_dos_3
hack_dos_3
hack_dos_4
hack_dos_4
hack_dos_5
hack_dos_5
hack_dos_6
hack_dos_6
hack_dos_7
hack_dos_7
hack_dos_8
hack_dos_8
previous arrow
next arrow
hack_dos_2
hack_dos_3
hack_dos_4
hack_dos_5
hack_dos_6
hack_dos_7
hack_dos_8
previous arrow
next arrow
Shadow

Hack-DOS / 益智闖關

  • 遊戲發想與專案管理
  • 開發遊戲初期原型
  • 登入流程
  • 主界面流程與各入口實作
  • 關卡編輯器與關卡流程
  • 遊戲核心操作
  • 各種敵人實作
  • 串接音樂音效
  • 串接遊戲分析工具 (deltaDNA)